ΦΕΚ 987 Β 22-3-2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), κατά τα αναφερόμεναστην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Τα προαναφερθέντα τουριστικά καταλύματα στα οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 και ώρα 12:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  987 Β 22-3-2020 ΕΔΩ.