Ως κάτωθι, θα βρείτε σε μορφή αρχείου excel για πλήρη επεξεργασία και σε μορφή αρχείου pdf για εκτύπωση σε φυσική μορφή, ειδικά διαμορφωμένο τον πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης, προκειμένου να διευκολυνθείτε όσον αφορά την καταγραφή και τον υπολογισμό των υποχρεωτικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων.

ΑΡΧΕΙΟ EXCEL

ΑΡΧΕΙΟ PDF

Στην πρώτη στήλη του πίνακα "Επιλογή" ο επιχειρηματίας/ιδιώτης μηχανικός/διαπιστευμένος φορέας μπορεί να σημειώσει με το εικονίδιο (√) τα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση. Στην τελευταία στήλη (M) του πίνακα "Μόρια κριτηρίων" μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό μορίων για κάθε προαιρετικό κριτήριο που πληρείται από την επιχείρηση.

Στο τέλος του πίνακα, στο πεδίο "Σύνολο μορίων", συνοψίζεται αυτόματα (στο αρχείο excel) το σύνολο της στήλης (M) των μορίων που επιλέχθηκαν από τον επιχειρηματία/ιδιώτη μηχανικό/διαπιστευμένο φορέα και διαπιστώνεται σε ποιά κατηγορία κλειδιών αντιστοιχεί.